วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553

โจทย์ไฟฟ้ากระแสสลับ

1.) สมการของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ คือ V= 110 sin 200 t ในหน่วยโวลต์ จงหา
ก. ค่าสูงสุดของแรงเคลื่อนไฟฟ้า
ข. ค่ายังผลของแรงเคลื่อนไฟฟ้า
ค. ความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับ
-----------------------------------------------------------------------------------------

2.) จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. ค่ากระแสและค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้ากระแสสลับที่เรียกว่าค่ายังผลเป็นค่าเดี่ยวกับค่าที่มิเตอร์อ่านได้
ข. ค่ากระแสสลับที่อ่านได้จากมิเตอร์หมายถึงค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสองของกระแสสลับ
ค. ค่ายังผลของค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในบ้านคือ 220 โวลต์

ข้อความที่ถูกต้องคือ
1. ก. ข. และ ค.
2. ก. และ ค.
3. ค. เท่านั้น
4. คำตอบเป็นอย่างอื่น
-----------------------------------------------------------------------------------------

3.) จงหาค่าต่อไปนี้
ก. จงหาค่าความต้านทานเชิงความจุของตัวเก็บประจุที่มีความจุ 126 ไมโครฟารัดและความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ ที่มีความเหนี่ยวนำ 70 มิลลิเฮนรี่ เมื่อต่อเข้ากับไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ 10 เฮิรตซ์
ข. ที่ความถี่ใดความต้านทานเชิงความจุของตัวเก็บประจุและความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ ของตัวเหนี่ยวนำมีค่าเท่ากัน
-----------------------------------------------------------------------------------------

4.) ตัวต้านทานขนาด 1 โอห์ม ตัวจุและตัวเหนี่ยวนำต่อกับไฟฟ้ากระแสสลับ ทำให้ความต้านทานของตัวจุและตัวหนี่ยวนำมีค่า 1 และ2 โอห์ม ตามลำดับ ให้หาค่าความขัดของวงจร เมื่อทั้งสองต่อกันในแบบ
ก. อนุกรม
ข. ขนาน
-----------------------------------------------------------------------------------------

5.) ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสสลับเป็น i เมื่อ i = 2sin 500 t แอมแปร์ ที่เวลา t = 0 ความต่างศักย์ระหว่างปลายของขดลวดเหนี่ยวนำ 20 มิลลิเฮนรี่ จะมีค่ากี่โวลต์
-----------------------------------------------------------------------------------------

6. ตัวจุและตัวเหนี่ยวนำต่อกันอย่างขนาน และต่อกับไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวจุมีความต้านทาน 25 โอห์ม ตัวเหนี่ยวนำมีความต้านทาน 1 โอห์ม และมีความต้านทานแห่งการเหนี่ยวนำ 4โอห์ม ความต่างศักย์ระหว่างสองจุดที่ต่อขนานกันมีค่า 100 โวลต์ จงหากระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวจุ
ก. กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวเหนี่ยวนำ
ข. กระแสไฟฟ้ารวม
ค. มุมเฟสระหว่างกระแสรวมกับความต่างศักย์ 100 โวลต์นั้น
-----------------------------------------------------------------------------------------

7. ตัวต้านทาขนาด 40 โอห์ม ขดลวดเหนี่ยวนำขนาด 0.04 เฮนรี่ และตัวจุขนาด 40ไมโครฟารัด ต่อกันอย่างอนุกรม และต่อกับไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งมีความต่างศักย์ 220 โวลต์ และความถี่เชิงมุม 500 เรเดียนต่อวินาที ให้หาค่าของกระแสไฟฟ้า มุมเฟสระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ทั้งหมดและความต่างศักย์ระหว่างปลายของแต่ละอัน
-----------------------------------------------------------------------------------------

8. ตัวเก็บประจุมีความจุ 30 ไมโครฟารัด ต่อกับเครื่องกำเนิดสัญญาณรูปไซน์ ที่เปลี่ยนความถี่ได้ ถ้าแหล่งกำเนิดนี้ให้แรงเคลื่อนไฟฟ้า 2 โวลต์ จงหาค่าความถี่ของเครื่องกำเนิดนี้ที่ทำให้มีกระแสผ่านตัวเก็บประจุ 0.5 มิลลิแอมแปร์
-----------------------------------------------------------------------------------------

9. จงหาค่าต่อไปนี้
ก. ค่าความต้านทานของตัวเหนี่ยวนำขนาด 10 เฮนรี่ ที่ความถี่ 60 เฮิรตซ์ และ 600 เฮิรตซ์
ข. ให้หาค่าความต้านทานของตัวจุขนาด 10 ไมโครฟารัด ที่ความถี่เดียวกับ ข้อ ก.
ค. ที่ความถี่เท่าใด ตัวเหนี่ยวนำในข้อ ก. และตัวจุในข้อ ข. จึงจะมีความต้านทานเท่ากัน
-----------------------------------------------------------------------------------------

10. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความถี่ 10 Hz ให้ค่ายังผลของแรงเคลื่อนไฟฟ้า 10 โวลต์ และ ค่ายังผลของกระแสในวงจร เมื่อต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้กับ
ก. ตัวต้านทานที่มีความต้านทาน 10 โอห์ม
ข. ตัวเก็บประจุที่มีความจุ 33 ไมโครฟารัด
ค. ตัวเหนี่ยวนำที่มีความเหนี่ยวนำ 20 มิลลิเฮนรี
-----------------------------------------------------------------------------------------